Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de firma
Mondeux VOF

Winkelstraat 33

3720 Kortessem
E-mailadres: verkoop@mondeux.be
IBAN: BE76 0017 5317 7895
BTW: 0664.671.120.
2. Over deze algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. Iedere bestelling op de website impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
2.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
3.Het plaatsen van een bestelling
3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op www.mondeux.be in te vullen of een e-mail te sturen naar verkoop@mondeux.be en deze bestelling te versturen.
3.2 Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bestelnummer.
3.3 Door een bestelling te plaatsen, verbindt u zich ertoe producten te kopen volgens de door ons vermelde voorwaarden.
3.4 Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij trachten contact met u op te nemen per e-mail of telefoon.
3.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
3.6 Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen van eerdere bestellingen is Mondeux bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.Prijzen
4.1 De vermelde prijzen op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders bepaald.
4.2 De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.
5.Betalingswijze
5.1 De betaling kan enkel geschieden via de betaalmodules zoals deze op de website voorkomen.
5.2 Alle artikelen blijven uitsluitend onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn.
6. Herroepingsrecht
6.1 Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de consument het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, Mondeux schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij of zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. U kan dit doen door een e-mail te sturen naar verkoop@mondeux.be en de reden van retour te vermelden.
6.2 Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
6.3 De directe kosten (zoals verzendingskosten) komen voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument te vallen.
6.4 Mondeux raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van producten om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Mondeux zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
6.5 De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de retour door Mondeux, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag.
7.Levering
7.1 Wij leveren uw producten aan het leveringsadres zoals dit is aangegeven bij uw bestelling. Mondeux kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever –en/of facturatieadres en die aanleidingen kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
7.2 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over op het moment dat de producten worden geleverd.
7.3 Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 5 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
7.4 De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten.
7.5 Indien een product niet in voorraad is wordt de consument via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de consument niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
7.6 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
7.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Mondeux heeft aangesteld.
8. Garantiebepaling
8.1 Zonder afbreuk te doen aan het recht op herroeping, geniet de consument van alle wettelijke garanties die verbonden zijn aan de producten die op onze website verkocht worden.
8.2 Mondeux garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de consument er mag van hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische of andere gegevens.
8.4 De consument zal de producten kunnen laten terugbetalen als ze, mits afdoend bewijs, niet conform worden geacht of als ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten worden ingediend per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan Mondeux, Kasteellaan 28, 3500 Hasselt, België.
9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk.
9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
10. Intellectuele eigendom
10.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
10.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
11. Klachtenregeling
11.1 Indien uw klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via verkoop@mondeux.be. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
12. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen
12.1 Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in België.
12.2 Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.